Zásady ochrany osobných údajov.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov v súvislosti s používaním webu www.naozaj.eu


Zjednodušený, skrátený popis

Ponúkame dve možnosti nákupu (uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy) prostredníctvom eshop www.naozaj.eu

 • bez registrácie zákazníka - nákup bez možnosti priradenia zľavy, vernostných bodov a zľavových kupónov - je potrebné potvrdiť súhlas so spracuvávaním vašich osobných údajov na úkony použité výhradne na plnenie kúpnej zmluvy,
 • s registráciou zákazníka (bonusový zákaznícky účet) - nákup s možnosťou získania zľavových kupónov - je potrebný váš súhlas so spracovávaním osobných údajov na úkony použité výhradne na plnenie kúpnej zmluvy.

Úplné znenie

1, Kontaktné informácie prevádzkovateľa e-shop www.naozaj.eu

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú vaše osobné údaje je:

 • Obchodné meno firmy: Iveta Stráňavská
 • Miesto podnikania: Okružná 150/28, Čadca 02204
 • IČO : 46422617
 • DIČ : 1021152935
 • Registrácia: Okresný úrad Čadca,
 • Číslo živnostenského registra: 520-23888
 • Štatutárny orgán: Iveta Stráňavská
 • telefón: +421 909104951
 • e-mail: predaj@naozaj.eu
 • Adresa: Okružná 150/28,
 • Obec: Čadca 02204
 • Štát: Slovensko

2, Účel použitia osobných údajov

Ak nám zákazník poskytne osobné údaje, budú použité iba:

 • za účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online eshopu medzi prevádzkovateľom eshop a zákazníkom,
 • k vzájomnej komunikácii a zodpovedaniu otázok zákazníka, súvisiacich s poskytovaním našich služieb pred uzatvorením kúpnej zmluvy,
 • na technickú administráciu a prevádzku eshop, nevyhnutnú pre poskytovanie komplexných služieb zákazníkom na stránke www.naozaj.eu,
 • pre marketingové účely u registrovaných zákazníkoch s podmienkou, že zákazník na stránke www.naozaj.eu pri založení zákazníckeho účtu, vyznačí a potvrdí súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov (dotknuté osoba).
 • na zasielanie newslettera (novinky na stránke), ak zákazník požiada o zasielanie noviniek a potvrdí súhlas na spracuvávanie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu pre tento účel (emailová adresa).

Pre štandardné vybavenie objednávok zákazníka a plnenie kúpnych zmlúv podľa aktuálne platných zákonných ustanovení potrebujeme tieto údaje:

 • meno a priezvisko objednávateľa (dotknutá osoba),
 • kontaktný e-mail,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • adresa dodania tovaru,
 • fakturačná adresa a súvisiace fakturačné údaje.
Emailová adresa zákazníka slúži ako komunikačný prostriedok pri realizácii jeho objednávky (plnenia kúpnej zmluvy) a v prípade nákupu s registráciou zákazníka aj ako identifikátor pre prihlásenie sa do jeho zákazníckeho konta. Na zadanú emailovú adresu sú zákazníkovi zasielané notifikácie o potvrdení objednávky (uzavretie kúpnej zmluvy), notifikácie o zmene stavu vybavovania jeho objednávky a informácie o priebehu doručovania tovaru zvoleným prepravcom. V rámci plnenia kúpnej zmluvy sú údaje tiež poskytované našim zmluvným poskytovateľom logistických služieb (dopravcovi vami objednaného tovaru na vami zadanú dodaciu adresu). Údaje sú poskytovateľmi logistických služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy (kompletná dodacia adresa, kontaktné číslo - pre kuriéra, emailová adresa - pre notifikáciu doručovania tovaru). Osobné údaje zákazníka spracúvame len počas trvania ich účelu, na ktorý nám zákazník svoje osobné udaje poskytol a môžu byť použité treťou stranou len ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, reklamačného konania, alebo ak zákazník na iný účel udelil svoj výslovný súhlas.

3, Online nákup - bez registrácie ( bez založenia bonusového zákazníckeho účtu ).

Online nákup v našom eshop môže zákazník vykonať ako "hosť" - bez potreby potvrdenia súhlasu so spracuvávaním vašich osobných údajov.

Pre vybavenie takto uzavretej kúpnej zmluvy potrebujeme tieto informácie:

 • meno a priezvisko objednávateľa (dotknutá osoba),
 • kontaktný e-mail,
 • kontaktné telefónne číslo,
 • adresa dodania tovaru,
 • fakturačná adresa a súvisiace fakturačné údaje.

Uvedené údaje budú použité výhradne na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej online prostredníctvom tohto eshopu.

Po vykonaní a splnení dohodnutých podmienok uzavretej kúpnej zmluvy zo strany oboch zmluvných subjektov (dodanie tovaru a platba za tovar), budú z našej evidencie bezpečne odstránené tie údaje, ktoré nie sú súčasťou daňových dokladov:

 • kontaktný e-mail,
 • kontaktné telefónne číslo.

Ostatné údaje budú archivované výhradne len v papierovej forme (faktúra, dodací list) a to len po dobu, ktorá vyplýva z platných právnych ustanovení (Zákon o účtovníctve, o DPH, o archívoch a registratúrach...).


4, Online nákup - so založením bonusového zákazníckeho účtu.

Online nákup v našom eshop môže zákazník vykonať aj ako "registrovaný zákazník". Prostredníctvom online registrácie si vytvorí heslom chránený zákaznícky účet. Ten poskytuje zákazníkovi pridanú hodnotu pri nákupoch a elektronickývh službách, ktoré už nemusia bezprostredne súvisieť iba s aktuálne uzavretou a ešte neukončenou objednávkou (kúpnou zmluvou). U registrovaných zákazníkoch prebieha zo strany predávajúceho spracovávanie osobných údajov zákazníka nad rámec štandardných zákonných potrieb (t.j. nie len pre základné uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy), ale aj na zaznamenávanie a vyhodnocovanie nákupného správania registrovaného zákazníka na stránke www.naozaj.eu (napríklad údaje o tom, ktorý tovar si zákazník na stránke prezrel, alebo ktorý tovar v eshope vložil do nákupného košíka). Údaje v zákazníckom účte sú používané na poskytnutie nadštandartných služieb pre registrovaného zákazníka, ako sú zľavy na doručenie tovaru, vernostné body na ďalší nákup a zľavové kupóny. Nadštandardné služby sú poskytované automaticky (systém eshop) a dajú sa technicky (systémovo) poskytnúť len registrovaným zákazníkom . Preto je v procese registrácie zákazníka potrebný jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov pre využívanie výhod zákazníckeho účtu.

Vytvorením zákazníckeho účtu získa zákazník tieto výhody a možnosti:

 • priamy prístup k jeho, u nás uloženým osobným údajom a ich export,
 • možnosť priameho spravovania osobných údajov, uložených v jeho zákazníckom účte,
 • nahliadnutie do jeho otvorených alebo ukončených objednávok (kúpnych zmlúv),
 • administrácia zasielania newslettera (novinky na stránke),
 • mimoriadne zľavové ponuky,
 • individuálne zľavové kupóny s cenovými výhodami,
 • vernostný program,
 • servisné služby.

Ak si následne až po vytvorení zákazníckeho účtu už neželáte ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov a tie nie sú nevyhnutne nutné pre realizáciu aktuálne prebiehajúcej (neukončenej) objednávky (kúpnej zmluvy), môžete požiadať o odstránenie celého zákazníckeho účtu na základe požiadavky poslanej cez kontaktný formulár na stránke www.naozaj.eu . Ďalšie objednávky môžete realizovať už ako neregistrovaný zákazník - "hosť".


5, Nesúhlas s použitím osobných údajov a ich vymazanie.

Zákazník má možnosť a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už zrealizované spracúvanie údajov (v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami), vykonané na základe súhlasu zákazníka ešte pred odvolaním súhlasu.

Uložené osobné údaje budú kompletne vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať a spracúvané údaje už nie sú naďalej potrebné na dosiahnutie vzájomne dohodnutého a potvrdeného účelu, alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Osobné údaje neregistrovaného zákazníka (bez vytvoreného zákazníckeho účtu) neevidujeme. Po vykonaní a splnení dohodnutých podmienok uzavretej kúpnej zmluvy zo strany oboch zmluvných subjektov osobné údaje zákazníka bezpečne odstraňujeme, alebo len archivujeme v nevyhnutnom rozsahu, ktorý vyplýva z platných právnych ustanovení (Zákon o účtovníctve, o DPH, o archívoch a registratúrach...)

Registrovaný zákazník môže vo svojom zákazníckom účte sám upravovať (meniť svoje osobné údaje a povolenia k spracovávaniu jeho osobných údajov, odhlásiť sa z odberu newslettera).

Odstrániť celý zákaznícky účet registrovaného zákazníka je možné na základe požiadavky zákazníka ako oprávnenej osoby. Je potrebné identifikácia žiadateľa o zrušenie zákazníckeho účtu (oprávnenú osobu) - aby nedošlo k zrušeniu účtu inou osobou, keďže odstránením účtu stratia platnosť aj súvisiace existujúce vernostné zľavy a vydané zľavové kupóny. K zákazníckemu účtu vieme priradiť a overiť oprávnenú osobu hlavne podľa emailovej adresy, ktorá zákazníkovi slúži (slúžila) na prihlásenie do zákazníckeho účtu. Preto najvhodnejší spôsob na odstránenie zákazníckeho účtu je zo strany žiadateľa odoslanie emailovej požiadavky na odstránenie účtu a osobných údajov priamo z emailovej adresy (ktorá mu slúži aj na prihlásenie do zákazníckeho účtu), na emailovu adresu podpory eshop: predaj@naozaj.eu Tento spôsob nám jednoznačne potvrdí, že požiadavku odoslala oprávnená osoba a preto bude účet bez ďalších prieťahov odstránený. Ak si zákazník nemamätá emailovú adresu, ktorú používa na prihlásenie do zákazníckeho účtu (alebo ju z rôznych príčin nedokáže použiť na odosielanie požiadavky), je vhodné poslať požiadavku cez kontaktný formulár eshop. Následne žiadateľa kontaktujeme, identifikujeme jeho zákaznícky účet podľa iných dostupných údajov, vykonáme kroky na overenie oprávnenej osoby a tým aj na zrušenie účtu.


6, Zber štatistických údajov o návštevnosti webovej lokality

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý používame na vyhodnocovanie návštevnosti tejto webovej lokality. Je to jednoduchý a ľahko použiteľný nástroj, ktorý nám pomáha štatisticky vyhodnocovať, ako používatelia komunikujú s obsahom týchto webových stránok. Používateľ naviguje (preklikáva) medzi webovými stránkami a služba Google Analytics poskytuje pre vlastníka webovej lokality (pre nás) výstupy - informácie o konkrétnej stránke, ktorú používatelia prezerjú (napríklad adresu URL stránky). Na zber štatistických údajov služba Google Analytics používa súbory cookie HTTP, ktoré si "pamätajú", aké interakcie užívateľ urobil na prechádzaných webových stránkach. Povolenie, alebo zakázanie zberu údajov o vašej návštevnosti a o vašom pohybe na stránkach sú vo vašej plnej kompetencii. Personalizácia sa vykonáva v nastavení vášho internetového prehliadača ktorým pristupujete na webové stránky (vo vašom počítači, mobilnom zariadení). Nastavením svojho internetového prehliadača máte možnosť zakázať používanie cookies pre všetky webové stránky, alebo aj určiť, ktorým vybraným stránkam umožníte ukladanie cookies do vášho internetového prehliadača.

Detailné informácie si môžete prečítať na oficiálnych stránkach Google o  súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov.