Slovensk√© ńĺudov√© kroje. V√Ĺroba krojov a krojov√Ĺch doplnkov.

҆itie krojov na mieru postavy. Pon√ļkame aj ńĺudov√© klob√ļky, obuv, opasky, blanciare, mosadzn√© pracky

ńĹudov√° kult√ļra ovplyvŇąuje naŇ°u mentalitu, charakter a je v√Ĺrazom naŇ°ej tvorivosti a osobitosti. Len od n√°s z√°leŇĺ√≠, ńći preŇĺije a udrŇĺ√≠ sa v povedom√≠ n√°roda, alebo zanikne .

Pod pojmom kult√ļrne dedińćstvo si nemus√≠me predstavovaŇ• iba kult√ļrne pamiatky. Kult√ļrne dedińćstvo zahŇēŇąa aj kroje, vzory v√ĹŇ°iviek, trad√≠cie, ritu√°ly a zvyklosti.

Hist√≥ria krojov na Slovensku - Ň°itie krojov

To, ńćo sa n√°m zachovalo z tradińćn√©ho obleńćenia do s√ļńćasn√©ho obdobia, je v√Ĺsledkom dlhodob√©ho v√Ĺvoja.

P√īvodn√Ĺ odev plnil len ochrann√ļ funkciu. V priebehu st√°rońć√≠ sa menil v z√°vislosti od charakteru zamestnania, sp√īsobu Ňĺivota a estetick√©ho c√≠tenia ńĺud√≠.

ńĹudov√© obleńćenie bolo ńćasom doplnen√© o pr√≠leŇĺitostn√© odevy - sviatońćn√© a obradov√©.

Od konca 17. storońćia sa pri zdoben√≠ zańćala pouŇĺ√≠vaŇ• aj v√ĹŇ°ivka. Rozvojom priemyslu a obchodu sa v 18. storońć√≠ zv√ĹŇ°ila dostupnosŇ• farebn√Ĺch vyŇ°ivac√≠ch nit√≠ - bavlnen√Ĺch, ale aj hodv√°bnych.

√özemn√© ńćlenenie a ńĺudov√Ĺ kroj.

√özem√≠m Slovenska prech√°dza rozhranie dvoch kult√ļrnych oblast√≠ Eur√≥py - n√≠Ňĺinnej Pan√≥nskej panvy a horskej oblasti Karp√°t. Preto sa z√°kladn√© typy slovensk√©ho ńĺudov√©ho odevu v posledn√Ĺch dvoch storońćiach sformovali do charakteristick√Ĺch celkov - n√≠Ňĺinnej a horskej oblasti.

Medzi oboma oblasŇ•ami neexistuje jednoznańćn√° hranica. N√≠Ňĺinn√ļ oblasŇ• sp√°ja Ň°irok√© p√°smo prechodn√Ĺch foriem kult√ļry juhov√Ĺchodnej Moravy, v√Ĺchodn√©ho Rak√ļska, MańŹarska, b√Ĺvalej severnej Juhosl√°vie a z√°padn√©ho Rumunska. Horsk√ļ oblasŇ• sp√°ja Slovensko s odevom severov√Ĺchodnej Moravy, juŇĺn√©ho Pońĺska, z√°padnej Ukrajiny a severn√©ho a v√Ĺchodn√©ho Rumunska. V celom komplexe do popredia vystupuj√ļ spolońćn√© karpatsk√© prvky.

Sviatońćn√Ĺ kroj.

Kroje ( tak ako ich pozn√°me dnes) moŇĺno prirovnaŇ• k sviatońćn√Ĺm ńĺudov√Ĺm odevom z 19. storońćia. Skladaj√ļ sa z rovnak√Ĺch odevn√Ĺch s√ļńćast√≠ ako pracovn√© odevy, ale s√ļ obohaten√© r√īznymi doplnkami a zdoben√≠m.

N√°rodn√Ĺ odev a n√°rodn√Ĺ kroj.

Term√≠ny "n√°rodn√Ĺ odev a n√°rodn√Ĺ kroj" sa pre ńĺudov√© obleńćenie vo funkcii sc√©nick√©ho odevu zańćali pouŇĺ√≠vaŇ• aŇĺ koncom 19. storońćia. Kr√°tko po 2.svetovej vojne vznikla potreba uŇ°iŇ• odevy pre ńĺudov√© umeleck√© kolekt√≠vy a folkl√≥rne s√ļbory ( v snahe o zachovanie kult√ļrnych trad√≠ci√≠ ) . Garantom mapovania ńĺudov√Ĺch odevov na Slovensku bol Etnografick√Ĺ √ļstav Slovensk√©ho n√°rodn√©ho m√ļzea a v√Ĺrobcom krojov sa stal √öńĹUV (√östredie ńĺudovej umeleckej v√Ĺroby). Vznikali cel√© kolekcie odevov urńćen√© pre javiskov√© sc√©nick√© predstavenia, ktor√© prevzali n√°zov "ńĺudov√Ĺ kroj".

Kroje Slovenska - Ň°itie krojov.

Z√°hor√°cky kroj ,
Myjavsk√Ĺ kroj ,
Ponitrie ,
Tekovsk√Ĺ kroj ,
Kysuck√Ĺ kroj na predaj,
Oravsk√Ĺ kroj na predaj,
Kroje Turiec ,
Liptovsk√Ĺ kroj na predaj,
Detviansky kroj a kroj Detva na predaj,
Horehronsk√Ĺ kroj ,
Hontianské kroje ,
Novohradsk√Ĺ kroj ,
Gemersk√Ĺ kroj ,
SpiŇ°sk√Ĺ kroj ,
҆ariŇ°k√© kroje ,
Zemplínske kroje, slovensky kroj,
slovenske kroje,
Slovak folk costumes.

kroje na Záhorí ,
kroje na Myjave ,
kroje na Ponitrí ,
kroje na Tekove ,
kroje na Kysuciach ,
kroje na Orave na predaj,
kroje na Turci ,
kroje na Liptove na predaj,
kroje na Detve na predaj,
kroje na Horehroní ,
kroje na Hontiansku ,
kroje na Novohrade ,
kroje na predaj Gemere ,
kroje na SpiŇ°i ,
kroje na ҆ariҰi kroje ,
kroje na Zemplíne,
kroje na helpe,
kroje na v√Ĺchodnom slovensku,
kroje na z√°padnom slovensku,
kroje na strednom slovensku.

kroj Z√°horie ,
kroj Myjava ,
kroj Ponitrie ,
kroj Tekov ,
kroj Kysuce na predaj,
kroj Orava na predaj,
kroj Turiec ,
kroj Liptov na predaj,
kroj na predaj Detva ,
kroj Horehronie ,
kroj na predaj Hontiansko ,
kroj Novohrade ,
kroj Gemer ,
kroj na predaj SpiŇ° ,
kroj ҆ariҰ ,
kroj Zemplín.
kroj heńĺpa,
Slovensk√Ĺ kroj,
Slovenské kroje.

Kysuck√Ĺ kroj - Ň°itie krojov

ńĆadńćiansky kroj ,
OŇ°ńćadnick√Ĺ kroj ,
Svrńćinovsk√Ĺ kroj ,
Skalick√Ĺ kroj ,
Turzovsk√Ĺ kroj ,
Dunajovsk√Ĺ kroj ,
Vadińćovsk√Ĺ kroj ,
Ochodnick√Ĺ kroj ,
StaŇ°kovsk√Ĺ kroj ,
Bystrick√Ĺ kroj ,
Makovsk√Ĺ kroj ,
Goralsk√Ĺ kroj kroj ,
ValaŇ°sk√Ĺ kroj ,
Terchovsk√Ĺ kroj, slovensky kroj,
slovenske kroje,
Slovak folk costumes.

kroj ńĆadca ,
kroj OŇ°ńćadnica ,
kroj Svrńćinovec ,
kroj Skalité ,
kroj Turzovka ,
kroj Dunajov ,
kroj Vadińćov ,
kroj Ochodnica ,
kroj StaŇ°kov ,
kroj Bystrica ,
kroj Makov ,
kroj ValaŇ°sko kroj ,
Slovensk√Ĺ kroj,
Slovenské kroje.

S√ļńćasti Slovensk√Ĺch krojov - Ň°itie krojov

ńćepiec , k√°pku,
slovensky kroj,
slovenske kroje,
Slovak folk costumes,
svadobn√° parta ,
krojov√° parta ,
oplecko, opliecko ( ruk√°vce ),
lajblík ,
krodel - Ň°atka ,
koŇ°eńĺa, z√°stera ( obruŇ°tek ),
pl√°tenn√° spodnica ( rub√°Ň° ),
krojov√° sukŇąa , fjertoch, fortuch,
vlnené zástery ,
s√ļkenn√© trojŇ°tvrŇ•ov√© kab√°tiky ( kabanica, ńćuŇĺka ),
koŇĺuŇ°iny : koŇĺ√ļŇ°ky , koŇĺuchy , peler√≠ny , ńćiapky,
krojové krpce ,
s√ļkenn√© kapce,
krojov√© ńćiŇĺmy,
Slovensk√Ĺ kroj,
Slovenské kroje.

S√ļńćasti muŇĺsk√Ĺch Slovensk√Ĺch krojov - Ň°itie krojov

Goralsk√Ĺ klob√ļk ,
Terchovsk√Ĺ klob√ļk ,
Liptovsk√Ĺ klob√ļk ,
Detviansky klob√ļk ,
pl√°tenn√° ńĺanov√° koŇ°eńĺa ,
gate a s√ļkenn√© nohavice ,
kab√°ty : kab√°tec , kabanica , ńćuha , halena , Ň°irica , guba
krojové krpce ,
krojov√© ńćiŇĺmy,
Slovensk√Ĺ kroj,
Slovenské kroje.